Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk voor orthomoleculaire therapie Ede (PotE)

 

Artikel 1 Definities

 1. Praktijk voor orthomoleculaire therapie Ede (PotE), gevestigd te Ede, KvK-nummer 84584823, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘behandelaar’.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘cliënt’.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan behandelaar tegen betaling werkzaamheden voor cliënt verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens behandelaar waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door behandelaar in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. Behandelaar is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor cliënt, heeft cliënt het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3 Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na vijftien (15) werkdagen.
 2. Behandelaar kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. In de offerte staat de (pakket)prijs van de gekozen dienst of het product vermeld, inclusief eventuele materiaalkosten.
 3. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Behandelaar is gerechtigd (een deel van de) betaling vooraf te vergen en de werkzaamheden op te schorten tot een (volgende) betaling is voldaan.
 4. Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, dient de eerste termijnbetaling te zijn voldaan voordat de werkzaamheden aanvangen. Behandelaar is gerechtigd extra kosten in rekening te brengen indien in termijnen wordt betaald.
 5. Indien de termijnbetaling uit lid 4 uitblijft, is behandelaar gerechtigd om haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten, totdat de volgende betaling door cliënt is voldaan.
 6. De overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Behandelaar heeft het recht de vergoedingen op enig moment aan te passen, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt aan de cliënt. Tarieven zullen gedurende de periode van een afgenomen programma niet worden verhoogd.
 7. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van facturen binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum te geschieden.
 8. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Indien de cliënt in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn of haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt.
 10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van behandelaar op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.
 11. Er zijn geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van de factuur en het vervolgens eventueel indienen bij de zorgverzekeraar. Het eventueel te ontvangen bedrag is afhankelijk van de afgesloten polis.

 

Artikel 5 Informatieverstrekking

 1. Cliënt stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan behandelaar.
 2. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Behandelaar zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Cliënt vrijwaart behandelaar voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Indien cliënt niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt, met als gevolg dat de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt.

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Behandelaar voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat cliënt beoogde. Daarnaast kan behandelaar geen resultaten garanderen; deze zijn afhankelijk van allerhande factoren.
 2. Behandelaar is gerechtigd bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen.
 3. De door behandelaar aangeboden werkzaamheden dienen als aanvulling op reguliere geneeswijzen, maar bieden geen vervanging. Cliënt dient bij klachten eerst een behandelend arts te raadplegen.

 

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien partijen in overleg besluiten dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Behandelaar stelt de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Voor bepaalde programma's zal met een kennismakingsgesprek en deelnamevereisten worden gewerkt. Behandelaar is gerechtigd personen van deelname uit te sluiten, indien zij dat na het kennismakingsgesprek nodig acht.
 4. Behandelaar is bevoegd om de overeenkomst te beëindigen, indien nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan die een verstoring van de vertrouwensrelatie teweeg brengen. Behandelaar is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 5. Wanneer onvoorziene omstandigheden optreden en behandelaar hierdoor verhinderd is de opdracht uit te voeren, kan behandelaar de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot middelen en materialen die voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.
 6. Indien behandelaar verhinderd is de opdracht uit te voeren, zal zij zich inspannen om de werkzaamheden te verplaatsen naar een ander moment of, indien dit de uitvoering van de overeenkomst niet in de weg staat, vervanging regelen. Indien dit niet mogelijk is, heeft cliënt recht op ontbinding van de overeenkomst en restitutie van eventueel teveel betaalde kosten.
 7. Annulering van een programma door de cliënt is enkel schriftelijk mogelijk. Cliënt kan tot veertien (14) kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden al binnen deze veertien (14) kalenderdagen zijn uitgevoerd, of indien de overeenkomst zakelijk is aangegaan.
 8. Buiten de wettelijke bedenktijd voor particulieren, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: annulering van de overeenkomst kan tot vijf (5) kalenderdagen na ondertekening van de offerte kosteloos plaatsvinden, mits het eerste consult nog niet heeft plaatsgevonden. Bij annulering is behandelaar wel gerechtigd de kosten voor het intakegesprek in rekening te brengen.
 9. Bij annulering van een zes maanden programma geldt een opzegtermijn van tenminste één kalendermaand. Opzegging is pas definitief na bevestiging door behandelaar. Bij annulering binnen de looptijd van het programma is behandelaar gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.
 10. Een losse sessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en worden de kosten volledig doorbelast aan cliënt. Dit geldt ook voor sessies binnen een traject, waarbij een verplaatste sessie te allen tijde binnen de doorlooptijd plaats dient te vinden.
 11. Indien cliënt te laat is voor een overeengekomen sessie, komt deze tijd te vervallen zonder recht op verrekening van het bedrag.
 12. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder masterclasses, webinars en e-books, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt cliënt toegang tot het aangekochte. Cliënt stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij of zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

 

Artikel 8 Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of te verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie voordoet als omschreven in lid 1, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.
 4. Indien cliënt de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens een pandemie, maar overheidsmaatregelen een voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is behandelaar gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

 1. Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Cliënt is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de geleverde content, diensten en producten.
 4. Cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen, zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 5. In het geval dat behandelaar een schadevergoeding verschuldigd is aan cliënt, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door behandelaar aan cliënt in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
 6. Cliënt vrijwaart behandelaar tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten, content en producten.

 

Artikel 10 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door behandelaar aan cliënt ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij behandelaar. Het is niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie, zonder voorafgaande toestemming.
 2. Elke handeling in strijd met het artikel in lid 1 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 3. Bij inbreuk komt behandelaar een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 4. Cliënt geeft behandelaar toestemming tot het gebruik van content gemaakt voor cliënt ten behoeve van zijn of haar portfolio, tenzij hier vooraf uitdrukkelijk bezwaar tegen is gemaakt. Indien persoonsgegevens zichtbaar zijn op dit materiaal, zal worden gewerkt met een toestemmingsformulier.
 5. Indien cliënt tijdens een sessie beeld- en/of geluidsopnames wil maken, kan dit uitsluitend plaatsvinden na uitdrukkelijke toestemming van behandelaar. Deze content mag alleen voor persoonlijk gebruik worden ingezet.

 

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.
 2. Behandelaar is bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Op grond van deze regelgeving is behandelaar gehouden aan een medisch beroepsgeheim en dossierplicht.
 3. Behandelaar zal medische dossiers, in lijn met de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, 20 jaar bewaren, gerekend vanaf de datum van beëindiging van de overeenkomst.

 

Artikel 12 Klachten

 1. Cliënt is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en content zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan behandelaar. Zij streeft ernaar klachten binnen vijf (5) werkdageninhoudelijk te behandelen.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 13 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin behandelaar is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens behandelaar en betrokken derden twaalf (12) maanden.

Disclaimer


De inhoud van deze website is met grote zorg en aandacht tot stand gekomen. Toch kan het gebeuren dat bepaalde informatie of verwijzingen naar andere websites niet of niet meer geldig of van toepassing zijn. Graag wijzen wij erop dat aan de inhoud ervan daarom geen rechten kunnen worden ontleend.

De aangeboden inhoud is louter informatief bedoeld; toepassing ervan vergt consultatie van een orthomoleculair therapeut, een arts of een andere professional met kennis van zaken.

Veiligheid voorop, uw privacy gewaarborgd


De Nederlandse wet verplicht ons door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) een cliëntendossier bij te houden. Hierin staan aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Tevens bevat dit dossier gegevens die ik na uw expliciete toestemming kan opvragen bij een andere zorgverlener. Al deze gegevens vallen onder de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De inhoud van het cliëntendossier blijft overeenkomstig de wet op de behandelovereenkomst 20 jaar bewaard.

 

Het spreekt voor zich dat uw privacy te allen tijde volledig gerespecteerd moet en zal worden. Daar mag u dus op rekenen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Er alles aan zal doen om uw gegevens te beschermen tegen inbreuk door buitenstaanders.

 

De gegevens uit uw dossier kunnen zonodig tevens worden gebruikt:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Voor de administratie en het opstellen van facturen; dit betreft uitsluitend niet-medische gegevens.

Voor elke andere reden zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Voordat ik u consult kan verlenen, tekent u voor toestemming dat ik aan mijn wettelijke verplichting om een cliëntendossier aan te leggen, mag voldoen.

unsplash